Privatlivspolitik:

Gennemførelse af test

 

1.   Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

People Test Systems A/S (herefter PTS) indsamler og behandler personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. PTS er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål. Vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan og hvorfor vi behandler dine persondata som led i vores virksomhed.

 

Kontaktoplysninger

People Test Systems A/S, CVR-nr.: 30560604, er dataansvarlig for dine analyseresultater og oplysninger om navn, kontaktoplysninger, erfaring, uddannelse, køn, fødselsdato, nationalitet, kulturel baggrund, modersmål, ordblindhed og talblindhed.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen eller andet, kan vi kontaktes således:

 

Kontaktoplysninger:

People Test Systems A/S
Adresse: Adelgade 12, 3. sal, 1304 København K
CVR-nr.: 30560604
Telefonnr.: +45 8833 0000
Mail: info@peopletestsystems.com

 

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig og til hvilket formål.

Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, hvis vi indsamler oplysningerne hos dig eller inden for rimelig tid, hvis dine persondata indsamles hos tredjeparter.

 

2.   Behandling af persondata

Vi anvender denne type persondata om dig

Vi anvender persondata om dig for at generere en eller flere personanalyser om dig, din erhvervsmæssige adfærd og din logiske sans.

De persondata, vi anvender i denne forbindelse, omfatter: 

– Almindelige persondata (kontaktoplysninger, uddannelse, erfaring, køn, sprog m.fl.)

– Følsomme data i anonymiseret form (oplysninger om talblindhed og ordblindhed)

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

– Almindelige persondata (kontaktoplysninger, uddannelse, erfaring, køn, sprog m.fl.)

Retsgrundlaget for denne behandling af disse persondata er vores legitime interesser, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

– Følsomme data i anonymiseret form (oplysninger om talblindhed og ordblindhed)

Retsgrundlaget for denne behandling af disse persondata vil være dit udtrykkelige og frivillige samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Vi behandler dine følsomme data i anonymiseret form til vores egen brug. Til brug for statistik, support og service til vores kunder (tredjeparter), har vi dog mulighed for at tilgå data i ikke-anonymiseret form.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Hvis du tilbagekalder dit samtykke vil vi ophøre behandlingen af de følsomme persondata, medmindre at vi forinden har slettet eller anonymiseret disse data. Se også nærmere under ”Punkt 5. Dine rettigheder”.

 

Login og brugeradfærd på People Test Match (testplatformen).

Når du udfylder en analyse på vores testplatform, indsamler vi oplysninger om dit login og din brugeradfærd.

Disse persondata indsamles med henblik på at optimere testplatformen og sikre optimal brugervenlighed.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse persondata er vores legitime interesse i at levere den bedst mulige brugeroplevelse til brugerne, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler både de almindelige persondata og de følsomme persondata med henblik på at forbedre vores test, herunder ved analyse og forskning.

Dine persondata anonymiseres i alle tilfælde umiddelbart efter indsamling, og de oplysninger vi bruger til analyse og forskning kan derfor ikke tilbageføres til dig. Se nærmere under afsnittet: ”Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige”.


Dine persondata vil ikke blive videregivet til andre tredjeparter.

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.

Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.

Vi bruger fx ikke flere persondata, end dem, vi har brug for til forbedring af vores test ved analyse og forskning.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til vores analyse, forskning og statistik, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata.

Vi anonymiserer derfor alle dine persondata, herunder navn, adresse, e-mail og lignende, umiddelbart efter din gennemførelse af analysen.

Når dine persondata er anonymiseret vil det ikke længere være muligt for os eller andre at se, hvem der har gennemført analysen.

 

3.   Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har også sikret, at vores leverandører og databehandlere er underlagt samme krav, så dine persondata er beskyttet uanset, hvor de behandles.

 

4.   Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som er nødvendige, og som er undtaget for krav om samtykke.

 

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

 

5.   Dine rettigheder

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage i det omfang, vores behandling af dine persondata er baseret på dit samtykke. Dette gælder vores behandling af oplysninger om din eventuelle talblindhed og ordblindhed.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager persondata om dig, i det omfang vi videregiver persondata i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de persondata, vi behandler om dig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne privatlivspolitik.

 

Du har ret til at få persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har andet retsgrundlag på hvilket, vi kan behandle dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod eller at begrænse vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan finde vores kontaktoplysninger øverst.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du kan også have ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle dine persondata – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Du kan have ret til at modtage eller få overført dine persondata

Du kan i visse tilfælde have ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du ønsker at høre mere om eller udøve dine rettigheder, kan du til enhver tid kontakte os.

 

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata.

Vi vil dog gerne opfordre dig til at kontakte os forinden, og vi vil bestræbe os på at hjælpe dig bedst muligt.

 

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnummer: +45 3319 3200