Privatlivspolitik for jobansøgere

Version 2.1. Opdateret: 18-04-2024

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af People Test Systems A/S (samlet betegnet ”People Test Systems”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle jobansøgere hos People Test Systems.

Det er afgørende for vores forretning, at de personoplysninger, som vi indsamler og behandler som led i rekruttering sker ansvarligt, sikkert og ikke mindst transparent. I denne Privatlivspolitik beskriver vi derfor, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du har ansøgt en stilling hos People Test Systems, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger og få berigtiget/slettet dine personoplysninger m.m.

Privatlivspolitikken indeholder bl.a. oplysninger om:

 1. Hvad er personoplysninger?
 2. Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?
 3. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
 4. Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?
 5. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
 6. Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde?
 7. Hvad er dine rettigheder som registreret?

 

I forbindelse med din ansøgning om job hos People Test Systems, indsamler og behandler People Test Systems personoplysninger om dig til opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. People Test Systems er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til People Test Systems’ behandling af dine personoplysninger som led i rekrutteringsprocessen, kan du kontakte:

People Test Systems A/S
People Test Systems
Adelgade 12, 3. sal
1304 København K
E-mail: info@peopletestsystems.com
CVR: 30560604

 

1.     Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning, der kan bruges til at identificere dig.

Det kan f.eks. være et navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CV, stilling, IP-adresse m.fl.

 

2.     Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?
Jobansøgere:

I forbindelse med din ansøgning om job hos People Test Systems behandler vi en række personoplysninger om dig.

Oplysningerne omfatter blandt andet:

 • Kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer, adresse),
 • CV, jobansøgning og eventuelle bilag, herunder faglige kvalifikationer, erfaring, nuværende stilling, tidligere beskæftigelse, uddannelse og andre oplysninger indeholdt i din ansøgning, fx billede
 • Eksamensudskrifter eller certifikater,
 • Offentlige tilgængelig oplysninger, fx på sociale medier
 • Oplysninger indsamlet via interviews og korrespondance med dig
 • Referencer fra tidligere og nuværende arbejdsgivere
 • Personligheds- og intelligenstest samt andre personanalyser
 • Eventuelle helbredsoplysninger
  • Hvis den stilling, du har søgt, kræver det, eller hvis der er særlige helbredsoplysninger, som har indflydelse på dit arbejde, og som er relevante for os at vide, fx allergi eller handicap

 

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at People Test Systems ikke vil være i stand til at vurdere, om du vil være egnet til en konkret stilling.

 
3.     Brug af dine personoplysninger

People Test Systems behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. People Test Systems behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med rekrutteringsprocessen hos People Test Systems eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

Rekruttering: Rekruttering af nye medarbejdere og teamfordeling, herunder gennemførelse af personanalyser samt vurdering af faglige kvalifikationer og egnethed til en konkret stilling.

 

Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af fx ligebehandlingsloven samt andre ansættelsesretlige love og regler, som vi måtte være underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed.

 
4.     Retligt grundlag for behandling af dine personoplysninger

People Test Systems behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retligt grundlag til at foretage behandlingen. Når omstændighederne kræver det, kan People Test Systems både behandle almindelige oplysninger, følsomme oplysninger og andre særlige kategorier af oplysninger om dig.

Behandling af almindelige oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:

 • Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

 • Kontrakt: hvis vi tilbyder dig ansættelse hos os, baserer vi behandlingen på din ansættelseskontrakt med People Test Systems. Behandling på grundlag af kontrakt har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

 • Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som People Test Systems er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

 

 • Vores legitime interesser: Hensynet til People Test Systems’ legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, herunder vurdering af om du er egnet til ansættelse hos os. Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 


Behandling af følsomme oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:

 • Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

 

 • Offentligt tilgængelige oplysninger: Behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af dig. Behandling på dette grundlag har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e.
 
5.     Delinger af personoplysningerne

People Test Systems kan overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med rekrutteringsprocessen, herunder vores databehandlere.

People Test Systems tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

People Test Systems videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

 

6.     Dataintegritet, datasikkerhed og opbevaringsperiode

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet.

Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre fortroligheden, tilgængeligheden og integriteten af dine oplysninger.

Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Hvis du søger en opslået stilling, men ikke bliver ansat, vil vi opbevare dine oplysninger indtil, at stillingen besættes og du modtager et afslag eller i op til seks måneder efter processens afslutning.

Hvis du har søgt en uopfordret stilling, opbevarer vi dine oplysninger i op til 6 måneder efter modtagelse af din ansøgning.

Hvis vi vurderer, at du muligvis kan være egnet i forbindelse med et andet fremtidigt stillingsopslag, vil vi bede om dit samtykke til at opbevare oplysningerne i længere tid.

 
7.     Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for People Test Systems. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at opfylde disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne opfylde rettighederne i begrænset omfang. Eksempelvis har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig, som People Test Systems opbevarer, hvis der er lovgivning, der forpligter People Test Systems til at opbevare disse oplysninger.

 • Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.

 

 • Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

 

 • Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.

 

 • Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

 

 • Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger, du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.

 

Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte:

People Test Systems A/S
People Test Systems
Adelgade 12, 3. sal
1304 København K
E-mail: info@peopletestsystems.com
CVR: 30560604

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over People Test Systems’ behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

8.     Opdateringer

People Test Systems evaluerer og opdaterer denne Privatlivspolitik efter behov.

Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil du dog modtage særskilt underretningerne.