Privatlivspolitik: Professionel relation til People Test Systems A/S

 

1.   Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

People Test Systems A/S (herefter PTS) indsamler og behandler personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. PTS er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål. Vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan og hvorfor vi behandler dine persondata som led i vores virksomhed.

 

Kontaktoplysninger

People Test Systems A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

People Test Systems A/S
Adresse: Adelgade 12, 3. sal, 1304 København K
CVR-nr.: 30560604
Telefonnr.: +45 8833 0000
Mail: info@peopletestsystems.com

 

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, hvis vi indsamler oplysningerne hos dig eller inden for rimelig tid, hvis dine persondata indsamles hos tredjeparter.

 

2.   Behandling af persondata

Vi anvender denne type persondata om dig

Vi anvender persondata om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. 

De persondata, vi anvender, omfatter:                                 

– Almindelige persondata (herunder kontaktoplysninger, såsom navn og e-mailadresse, stillingsbetegnelse, arbejdssted)

– Login og brugeradfærd på vores platforme (herunder analyseforbrug)

– Dine egne analyseresultater, certificeringsoplysninger og eksamensresultater

– Situationsbilleder, hvori du indgår (herunder deltagelse på certificeringskurser og events)

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

  • Vi indsamler og opbevarer dine persondata i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:
  • Sende relevante nyheder og instruktioner til vores brugere
  • Anvende analyser i forbindelse med certificering
  • Handle på instruks fra en af vores kunder eller potentielle kunder
  • Arbejde med forbedring af vores produkter og tjenester
  • Markedsføre vores produkter og tjenester, herunder ved brug af situationsbilleder på vores hjemmeside og sociale medier, hvori du kan indgå
  • Registrere din deltagelse i eventuelle arrangementer, som vi enten afholder alene eller i fællesskab med andre.

Retsgrundlaget for denne behandling er opfyldelse af aftalen med dig, herunder at stille vores løsninger til rådighed samt gennemførelse og dokumentering af din certificering, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Herudover kan retsgrundlaget være vores legitime interesser i at holde vores brugere og potentielle kunder opdateret om vores løsninger samt udvikle og forbedre vores løsninger, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

I forbindelse med din uddannelse vil vi behandle oplysninger om din personlighedstest (test som du enten har gennemført tidligere eller som du gennemfører under uddannelsen).

Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, idet det er afgørende, at du kender vores system og dets løsninger for at udvikle og forbedre dit arbejde med systemet, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, samt til brug for opfyldelse af vores kontrakt med dig eller din arbejdsgiver, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, vil retsgrundlaget være dit samtykke efter markedsføringslovens § 10, stk. 1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke og/eller frabede dig fremtidige henvendelser med henblik på direkte markedsføring.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere persondata, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende, så de ikke er urigtige eller vildledende.

Da vores service er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvornår dine persondata vil blive slettet. Vi vil dog løbende foretage en vurdering, og vi vil i denne forbindelse bl.a. lægge vægt på, hvornår du senest har benyttet vores løsninger eller været i dialog med vores medarbejdere og på denne baggrund vurdere, om en fortsat opbevaring af dine persondata vil være nødvendigt.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi som udgangspunkt dit samtykke og informerer om, hvad dine persondata vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Ligeledes vil vi ikke indhente dit samtykke, når vi gør brug af leverandører (databehandlere), der behandler dine persondata på vores vegne. Vi vil dog i disse tilfælde sikre, at vi alene indgår aftaler med sådanne leverandører, der kan stille de fornødne garantier for en forsvarlig behandling af dine persondata og implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

3.   Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

4.   Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som er nødvendige, og som er undtaget for krav om samtykke.

 

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

 

5.   Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager persondata om dig, i det omfang vi videregiver persondata i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de persondata, vi behandler om dig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne privatlivspolitik.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har andet retsgrundlag på hvilket, vi kan behandle dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores brug og videregivelse af dine persondata til markedsføringsformål, herunder brug af situationsbilleder, hvori du indgår, på vores hjemmeside og sociale medier. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende os en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata.

Vi vil dog gerne opfordre dig til at kontakte os forinden, og vi vil bestræbe os på at hjælpe dig bedst muligt.

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: +45 3319 3200