4. oktober 2020

DEL 4: Føljeton om transformation – modstand mod forandring

Del 4 af 4. Føljeton om transformation: Sådan kommer du godt igennem en forandringsproces

Del 4: Modstand mod forandring

2/3 af alle forandringstiltag fejler. Der bliver lagt mange planer og kommunikationsstrategier, og alligevel går det galt. Måske fordi mange organisationer glemmer de menneskelige sider?

Og det er en fejl! For vores personlighed har meget at sige, i forhold til om transformationen bliver en succes eller ej. Derfor sætter vi i denne føljeton fokus på, hvordan du kan bruge teamrolleanalysen, People Test Team (PTT), og personanalysen, People Test Person (PTP), til at planlægge, gennemføre og forankre et forandringstiltag i din organisation, så den havner i den gode tredjedel.

Modstand mod forandring

I de tidligere afsnit af føljetonen har vi beskrevet, hvornår de enkelte teamroller er mest motiverede, og hvordan de særligt bidrager til transformationens forskellige faser. Men når alle i organisationen skal igennem alle faser, vil der naturligt opstå modstand på forskellige måder undervejs i forandringsprocessen. Derfor runder vi føljetonen af ved at beskrive, hvornår de forskellige teamroller i People Test Team (PTT) udviser mest modstand, og hvad du rent ledelsesmæssigt kan gøre for at imødekomme denne modstand.

Modstand i fase 1: Unfreeze

I fase 1, Unfreeze, vil Igangsætteren og Organisatoren udvise mest modstand.

Igangsætteren kan blive udfordret af det store fokus på forberedelse og klargøring, som kalder på mange detaljer og grundighed i udarbejdelsen af forandringstiltaget. Derudover kan den begrænsede fremdrift gøre Igangsætteren utålmodig. Ledelsesmæssigt er det derfor vigtigt at tydeliggøre forventninger til denne fase, følge hyppigt op og synliggøre fremdrift (f.eks. ved at fremhæve den udvikling og fremdrift, der er sket inden for denne fase).

Organisatoren vil udvise mest modstand, fordi eksisterende planer og etablerede arbejdsrutiner skal ændres. I ledelsen er det her væsentligt at udspecificere processen og forklare Organisatoren, at der særligt i fase 2 vil være behov for at etablere nye rutiner og planer, så der skabes tryghed omkring processen.

 

Modstand i fase 2: Change

Derudover vil både den Styrende og Støttende opleve mest modstand i fase 2, Change.

Den Styrende vil blive frustreret af den langstrakte proces og manglen på synlige resultater. Ledelsesmæssigt kan dette afhjælpes ved at sætte delmål, tydeliggøre fremskridt og motivere med løbende belønninger undervejs i fasen.

Den Støttende vil udvise modstand over for de mange uenigheder og konflikter, der kan opstå i fase 2. Her er det vigtigt, at ledelsen tager medansvar for situationen og lytter til relevante input. Derudover bør personen hjælpes til at skrue lidt ned og give plads til eventuelle konflikter, der kan være vigtige for at få alle med i den endelige løsning.

 

Modstand i fase 3: Refreeze

Endeligt vil Innovatoren og Analysatoren udvise mest modstand i fase 3, Refreeze.

Innovatoren vil udvise modstand, fordi der ikke længere er plads til nye ideer og at gøre ting anderledes. Tværtimod gælder det i denne fase om at holde fast og forankre tiltaget i organisationen. Det kan derfor være en fordel at betragte denne fase som en proces i sig selv og give Innovatoren ansvaret for at skabe innovation i mindre skala. Mind også løbende Innovatoren om den store vision. På den måde kan du sikre, at personen er motiveret gennem hele forandringsprocessen.

Selvom Analysatoren på mange måder vil være udfordret i alle transformationens faser, vil rollen også udvise mest modstand i fase 3, fordi der ikke længere er mulighed for at lave forbedringer. Rent ledelsesmæssigt ligger der en opgave i at få inddraget, forklaret og forventningsafstemt med Analysatoren gennem hele processen, så personen dels tager ejerskab og dels er grundig forberedt på, hvad der skal ske og hvorfor.

 

Teamroller og transformation: Modstand og ledelse

I nedenstående figur har vi for hver fase opsummeret teamrollernes modstand og relevante ledelsesmæssige tiltag:

Modstands model - Team.png

Dette afrunder vores føljeton om transformation, som har givet dig et bud på, hvordan du kan bruge People Test Team (PTT) og People Test Person (PTP) til at få hele organisationen godt igennem en forandringsproces og håndtere modstand undervejs.

Flere artikler