4. august 2021

Utroværdige analyseresultater?

I omkring 6% af alle personlighedstests betegnes kandidatens besvarelse som utroværdig. Når dette sker, anbefaler vi som udgangspunkt, at der foretages en gentest. Bliv klogere på, hvordan du bedømmer troværdigheden af en test, og hvordan du skaber det rigtige afsæt for en gentest.

Gentest på PTP. Hvorfor og hvordan?

Det kan være relevant at lave en gentest af en kandidat, hvis besvarelsen af en personlighedstest bliver vurderet som utroværdig. Troværdighedsparametrene i People Test Person (PTP) kan afsløre usammenhængende eller urealistiske svar. Formålet med en gentest er at højne troværdigheden af besvarelsen og i sidste ende give et mere retvisende billede af kandidatens personlighed.

For at vurdere om en personlighedstest er troværdig, skal du se på kandidatens samlede score på ValiditetTroværdighed. Er den samlede score på 60 eller derunder, karakteriseres besvarelsen af testen som utroværdig, og der bør foretages en gentest.

Tabel 1: Procentvis fordeling af troværdighed

Kandidatens score i ValiditetTroværdighed fastsættes på baggrund af tre troværdighedsparametre:

  • Svarrealisme: I hvilken grad personen er realistisk i sin generelle vurdering af, hvad der er muligt og ikke muligt.
  • Realistisk selvvurdering: I hvilken grad personen giver et realistisk billede af sig selv, der hverken over- eller underdriver egne evner.
  • Svaroverensstemmelse: Konsistens i svar på spørgsmål med ens betydning.

Der vil være besvarelser, hvor ValiditetTroværdighed kun er lidt over 60. Disse besvarelser befinder sig i grænseområdet og bør vurderes individuelt. Ved en lav score på ValiditetTroværdighed bør du udover de tre troværdighedsparametre også se nærmere på tidsforbruget og timing af udfyldelsen. Har kandidaten brugt uforholdsmæssigt kort tid (under 18 minutter), kan det indikere en ureflekteret besvarelse, mens et højt tidsforbrug (over 44 minutter) indikerer, at kandidaten kan have været overreflekteret i sin besvarelse eller forsøgt at påvirke testen i en bestemt retning. Vær opmærksom på, at et højt tidsforbrug også være tegn på forståelsesmæssige vanskeligheder (især hvis testen ikke er udfyldt på personens modersmål).

 

Tabel 2: Tidsanvendelse og fortolkning

Timing af besvarelsen kan ligeledes være relevant information at vurdere. Har kandidaten udfyldt analysen på et usædvanligt tidspunkt (eks. kl. 02.00 om natten), vil dette ligeledes kunne være en årsag til et usædvanligt resultat.

Endelig bør du også se på hyppigheden af spænd i analysen, der dækker over spørgsmål kandidaten har været usikker på eller haft svært ved at besvare entydigt.

Sidder du med et analyseresultat med store spænd, kan du inden tilbagemeldingen orientere dig i vores spørgeguide til denne type analyseresultater ved at klikke her.  

I særtilfælde kan ekstreme mængder af spænd, i kombination med lav Beslutningshastighed, alene være årsag til, at der bør foretages en gentest, selvom troværdigheden er høj. En analyse med store spænd på størstedelen af analysens egenskaber indikerer, at analysepersonen kan bevæge sig i hele spektret for adfærd, og det bliver hermed en stor opgave i tilbagemeldingen at etablere, hvilken adfærd analysepersonen typisk udviser.

Skab det rigtige afsæt for gentest

Vi anbefaler altid, at gentesten sker inden tilbagemeldingen. Når en kandidat skal gentestes, er det vigtigt at finde den rigtige balance, hvor du hverken siger for lidt eller for meget.

For at kommunikere så neutralt som muligt anbefaler vi, at kandidaten tilsendes en mail.

Med afsæt i vores erfaringer har vi udformet en standardmail, vi anbefaler at bruge, når en kandidat skal gentestes, klik her for at se mailen.

Endelig bør du også overveje, hvad gentesten skal gøre dig klogere på og have en plan for, hvordan du skal reagere, hvis den viser et ventet eller uventet resultat.  

Når der er foretaget en gentest, bør du under tilbagemeldingen se bort fra det første analyseresultat, så det kun er den seneste analyse, du giver tilbagemelding på. Er analyseresultatet efter gentesten markant anderledes, kan du dog med fordel udvise nysgerrighed på kandidatens tanker om, hvorfor svarene er anderledes denne gang, så der bygges bro mellem de to meget forskellige analyser. Her anbefales det i den indledende dialog (før testresultatet vises) at spørge ind til, hvordan personens svarstil ændrede sig anden gang.

Er det ikke muligt at genteste eller er ValiditetTroværdighedscoren stadig lav efter en gentest?

Er Validitet – Troværdigheden stadig lav efter en gentest, anbefaler vi ikke endnu en gentest. En fortsat lav score kan f.eks. skyldes, at kandidaten har et urealistisk selvbillede, og det vil formentlig ikke ændre sig med flere test.

I stedet skal du være nysgerrig på høje scorer i testen og stille spørgsmål, der kan være med til at afdække testens lave ValiditetTroværdighed.

Du kan få inspiration til denne type spørgsmål ved at klikke her.

Det kan være både vanskeligt og et følsomt emne, når du skal vurdere andres troværdighed. Er du i tvivl om, hvordan du skal agere i en bestemt situation, er du altid velkommen til at kontakte os for konkret vejledning. 

Flere artikler